- O NÁS -

BJB a CB Suchdol nad Odrou - dvě církve na jedné adrese

Jsme společenstvím křesťanů, kteří vyznávají Pána Ježíše Krista jako Božího Syna a našeho zachránce a Spasitele. Církev je pro nás místem, kde se potkáváme, sdílíme, a podporujeme a i právě zde může naše víra růst vlivem působení Ducha svatého a Božího obecenství s druhými lidmi. Jsme živým rozmanitým společenstvím "jednoho srdce" a vzájemně si pomáháme nést "břemena jedni druhých".  

Bratrská jednota baptistů (BJB) je státem uznaná, křesťanská protestanstká církev. V České republice sdružuje BJB okolo 40 sborů. Do hlubšího povědomí se dostala, když v roce 2013 jako jediná z tuzemských církví odmítla církevní restituce.

U nás v Suchdole se scházíme spolu se členy Církve bratrské (CB), jejichž mateřským sborem je Církev bratská v Ostravě. Pojí nás spolu nejen stejný sborový dům, přátelské a rodinné vztahy, ale hlavně víra ve stejného Boha - Spasitele. 

  Mne oslaví ten, kdo jde mou cestou

ŽALM 50,23

— ZA ČÍM STOJÍME —


Dětský klub PECKA 

Mezi dětmi oblíbený, akční dětský klub s více než dvacetiletou historií. 

"Náplní našich setkání je si společně užít hodně legrace, utužit stará přátelství, navázat nová, hrát hry všeho druhu. Na našich setkáních si také nenásilnou formou povídáme o našem Stvořiteli." 

Každoročně krom spousty výletů pořádají i letní stanový tábor.

Vždy v pátek od 16 do 18 hodin

Light Up

Je otevřené společenství mladých lidí, kteří se rádi setkávají a sdílí spolu své zážitky i životní zkušenosti.

Každoročně pořádají, mezi mládežníky velmi oblíbený, letní SportCamp.

Pravidelné setkání v pátek od 18:30

Dětský klub KOMPAS

Tak jako střelka kompasu ukazuje z jakéhokoliv místa na světě k severu, tak náš klub Kompas ukazuje z jakékoliv situace k Naději. 

Tou nadějí je Ježíš Kristus.


KOMPAS slouží jednou měsíčně dětem z dětského domova Loreta ve Fulneku.

SNOW

aneb

Suchdol nad Odrou WORSHIP

Chvály jsou nedílnou součástí našich schromáždění. 

Je to čas, kdy společně, všechny generace, můžeme vzdávat chválu našemu Bohu. 

Je to čas, kdy nejde o nás, ale o Něj.

Pravidelné chvály každou neděli v 10h a každou třetí neděli v měsíci v 18h při Večeru modliteb a chval

.Poutavé čtení Božího příběhu


Bible je Božím slovem, dobrou zprávou pro každého člověka. Je pro nás vzácným svědectvím o Boží moci, dobrotě a lásce.

Společné čtení i zamýšlení se nad Biblí je svěží čas, přinášející občerstvení a povzbuzení do všedních dnů.

Vždy ve čtvrtek od 18 do 19 hodin

Jitrenkka.cz


Blog naší sestry s osobním svědectvím a duchovním povzbuzením.

Všecko mohu v Kristu, 
který mi dává sílu.

Filipským 4,13

- BAPTISTÉ V SUCHDOLE -

Baptisté jsou v Suchdole nad Odrou už více než 100 let.

Po první světové válce přišli do Suchdolu první rodiny emigrantů z Polska. V rámci první pozemkové reformy (1919-1938) byl vládou umožněn návrat zpět do vlasti českým emigrantům, kteří museli pro častokrát svoji víru opustit vlast, podobně jako po bitvě na Bílé hoře Jan A. Komenský. Další se pak z emigrace vrátili později, a to po druhé světové válce, v rámci druhé pozemkové reformy. Tito lidé postupně začali utvářet neformální křesťanské společenství, které bylo otevřené i lidem z jiných křesťanských církví. Ke společnému setkávání docházelo na různých místech v domácnostech.

Na adrese Malá Strana 40 se věřící lidé scházejí již přes padesát let. Objekt byl až do konce devadesátých let soukromým objektem, což také znemožnilo komunistickému režimu jeho zabrání, a tím značnému zásahu do života sboru.

Až do roku 2001 bylo suchdolské baptistické společenství stanicí ostravského sboru Bratrské jednoty baptistů. Ve zmíněném roce došlo k osamostatnění, což i z právního hlediska umožnilo pružnější chod a větší prostor pro rozvíjení sborové práce, která je zaměřena především na děti a mládež.

Pravidelné nedělní bohoslužby jsou přístupné široké veřejnosti i "hostům" z jiných suchdolských církví. V rámci ekumenické spolupráce se podílíme s ostatními křesťanskými církvemi na různých projektech a společně se setkáváme během roku ke slyšení Božího slova a modlitbám. 

Přijďte za námi na Malou Stranu 40

Neděle 10 hodin - Společná bohoslužba

Čtvrtek 18 hodin - Poutavé čtení Bible

Pátek 16 hodin - Pecka pro děti 6-15 let

Pátek 18.30 - Light Up setkání mládeže