- O NÁS -

BJB a CB Suchdol nad Odrou - dvě církve na jedné adrese

Jsme společenstvím křesťanů, kteří vyznávají Pána Ježíše Krista jako Božího Syna a našeho zachránce a Spasitele. Církev je pro nás místem, kde se potkáváme, sdílíme, a podporujeme a i právě zde může naše víra růst vlivem působení Ducha svatého a Božího obecenství s druhými lidmi. Jsme živým rozmanitým společenstvím "jednoho srdce" a vzájemně si pomáháme nést "břemena jedni druhých".  

Bratrská jednota baptistů (BJB) je státem uznaná, křesťanská protestanstká církev. V České republice sdružuje BJB okolo 30 sborů a čítá téměř 3000 věřících. Do hlubšího povědomí se dostala, když v roce 2013 jako jediná z tuzemských církví odmítla církevní restituce.

U nás v Suchdole se scházíme spolu se členy Církve bratrské (CB), jejichž mateřským sborem je Církev bratská v Ostravě. Pojí nás spolu nejen stejný sborový dům, přátelské a rodinné vztahy, ale hlavně víra ve stejného Boha - Spasitele. 

  Mne oslaví ten, kdo jde mou cestou

ŽALM 50,23

— ZA ČÍM STOJÍME —


Dětský klub PECKA 


Mezi dětmi oblíbený, akční dětský klub s více než dvacetiletou historií. 

"Náplní našich setkání je si společně užít hodně legrace, utužit stará přátelství, navázat nová, hrát hry všeho druhu. Na našich setkáních si také nenásilnou formou povídáme o našem Stvořiteli." 

Každoročně krom spousty výletů pořádají i letní stanový tábor.

Pravidelné setkání každý pátek v 16h

Light Up


Je otevřené společenství mladých lidí, kteří se rádi setkávají a sdílí spolu své zážitky i životní zkušenosti.

Každoročně pořádají, mezi mládežníky velmi oblíbený, letní SportCamp.

Pravidelné setkání v pátek od 18:30

.Poutavé čtení Božího příběhu


Bible je Božím slovem, dobrou zprávou pro každého člověka. Je pro nás vzácným svědectvím o Boží moci, dobrotě a lásce. 

Společné čtení i zamýšlení se nad Biblí je svěží čas, přinášející občerstvení a povzbuzení do všedních dnů. 

Pravidelné setkání ve čtvrtek od 18h

Chválící skupinka


Chvály jsou nedílnou součástí našich schromáždění. Je to čas, kdy společně, všechny generace, můžeme zpívat a vzdávat chválu našemu Bohu. Je to čas, kdy nejde o nás, ale o Něj.

Pravidelné chvály každou neděli v 10h a každou třetí neděli v měsíci v 18h při Večeru modliteb a chval

Modlitební setkání


Modlitba je pro nás chvilka, kdy promlouváme s Bohem. Společná modlitba je pro nás příležitost hledat naši cestu, cestu z neklidu současného světa do důvěry k našemu Otci. I přesto nás modlitba nevzdaluje od zájmu o náš pozemský svět, ba naopak.

Během roku se k modlitbám scházíme i spolu s ostatními křesťany z našeho městyse. Ekumenická setkání přináší příjemnou změnu, nový rozměr povzbuzení i jednoty.

 Pravidelné modlitební setkání se koná každé úterý ve 20h

stále online

Jitrenkka.cz


Blog naší sestry s osobním svědectvím a duchovním povzbuzením.

Všecko mohu v Kristu, 
který mi dává sílu.

Filipským 4,13

- BAPTISTÉ V SUCHDOLE -

Baptisté jsou v Suchdole nad Odrou již téměř 100 let.

Po první světové válce přišli do Suchdolu první rodiny emigrantů z Polska. V rámci první pozemkové reformy (1919-1938) byl vládou umožněn návrat zpět do vlasti českým emigrantům, kteří museli pro častokrát svoji víru opustit vlast, podobně jako po bitvě na Bílé hoře Jan A. Komenský. Další se pak z emigrace vrátili později, a to po druhé světové válce, v rámci druhé pozemkové reformy. Tito lidé postupně začali utvářet neformální křesťanské společenství, které bylo otevřené i lidem z jiných křesťanských církví. Ke společnému setkávání docházelo na různých místech v domácnostech.

Na adrese Malá Strana 40 se věřící lidé scházejí již přes padesát let. Objekt byl až do konce devadesátých let soukromým objektem, což také znemožnilo komunistickému režimu jeho zabrání, a tím značnému zásahu do života sboru.

Až do roku 2001 bylo suchdolské baptistické společenství stanicí ostravského sboru Bratrské jednoty baptistů. Ve zmíněném roce došlo k osamostatnění, což i z právního hlediska umožnilo pružnější chod a větší prostor pro rozvíjení sborové práce, která je zaměřena především na děti a mládež.

Pravidelné nedělní bohoslužby jsou přístupné široké veřejnosti i "hostům" z jiných suchdolských církví. V rámci ekumenické spolupráce se podílíme s ostatními křesťanskými církvemi na různých projektech a společně se setkáváme během roku ke slyšení Božího slova a modlitbám. 

Přijďte za námi na Malou Stranu 40

Neděle 10 hodin - Společná bohoslužba

Čtvrtek 18 hodin - Poutavé čtení Bible

Pátek 16 hodin - Pecka pro děti 6-15 let

Pátek 18.30 - Light Up setkání mládeže